ការអនុម័តប្រព័ន្ធ

2

ដៃគូរបស់យើង BYD បានមកដល់រោងចក្ររបស់យើងដើម្បីទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព TS16949 (IATF) ។


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែតុលា -២០២០