សិក្ខាសាលាគ្មានធូលី

3

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានចាប់ផ្តើមរៀបចំសិក្ខាសាលាដែលគ្មានធូលីនៅដើមខែតុលា។ វានឹងជួយកែលម្អគុណភាពផលិតផលបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានចែកចាយនិងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់។


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែតុលា -២០២០